Saugos nuorodos dirbantiems su smūginiais įrankiais ir gręžimo mašinomis

 • Naudokite klausos apsaugos priemones. Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.
 • Naudokite papildomą rankeną (-as). Nesuvaldžius, galima susižaloti.
 • Prieš pradėdami dirbti įrankį tinkamai įremkite. Šis įrankis sukuria didelį išėjimo momentą, ir operacijos metu jo tinkamai neįrėmus galima prarasti kontrolę bei susižaloti ar sužaloti kitus asmenis.
 • Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis ar varžtas gali kliudyti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų. Darbo įrankiui ar varžtui palietus laidą, kuriuo teka elektros srovė, jis gali prisiliesti prie metalinių elektrinio įrankio dalių, kuriose teka elektros srovė, ir operatorių gali trenkti elektros smūgis.

 • Niekada nedirbkite nustatę sūkių skaičių, didesnį už maksimalų ant grąžto nurodytą sūkių skaičių. Esant didesniam sūkių skaičiui, darbo įrankis, kai yra neprisilietęs prie ruošinio ir gali laisvai suktis, yra linkęs išsilenkti, dėl ko gali būti sužaloti asmenys.
 • Visada pradėkite gręžti mažu greičiu, grąžtą pridėję prie ruošinio. Esant didesniam sūkių skaičiui, darbo įrankis, kai yra neprisilietęs prie ruošinio ir gali laisvai suktis, yra linkęs išsilenkti, dėl ko gali būti sužaloti asmenys.
 • Spauskite tik taip, kad spaudimo jėgos kryptis sutaptų su grąžtu, ir nespauskite per stipriai.Grąžtas gali įlinkti ir lūžti arba dėl to galite prarasti kontrolę ir susižaloti.

 • Naudokite su elektriniu įrankiu pateiktą (-as) papildomą (-as) rankeną (-as). Nesuvaldžius elektrinio įrankio, galima susižaloti.
 • Darbo metu elektrinį įrankį visuomet būtina laikyti abiem rankomis ir tvirtai stovėti. Abiem rankomis laikomas elektrinis įrankis yra saugiau valdomas.
 • Užsiblokavus darbo įrankiui, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite. Būkite pasirengę dideliems reakcijos momentams, sukeliantiems atatranką. Darbo įrankis užsiblokuoja, kai elektrinis įrankis veikiamas per didele apkrova arba yra perkreipiamas apdirbamame ruošinyje.
 • Įtvirtinkite ruošinį. Tvirtinimo įranga arba spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuo‌jamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį ranka.
 • Prieš pradėdami darbą, tinkamais ieškik‌liais patikrinkite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra pravestų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių; jei abejo‌jate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komu‌nalinių paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus dujotiekio vamzdį, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio vamzdį galima pridaryti daugybę nuostolių.
 • Prieš padėdami elektrinį įrankį būtinai palaukite, kol visiškai sustos jo judančios dalys. Darbo įrankis gali įstrigti paviršiuje, tuo‌met kyla pavojus nesuvaldyti elektrinio įrankio.
 • Po naudojimo iškart nelieskite darbo įrankių ir besiribojančių korpuso dalių. Veikimo metu jie gali labai įkaisti ir nudeginti.
 • Darbo įrankis gręžimo metu gali užsiblokuoti. Darbo metu visuomet būtina tvirtai stovėti, o elektrinį įrankį būtina laikyti abiem rankomis. Priešingu atveju galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
 • Būkite atsargūs kaltu atlikdami atskėlimo darbus. Krentančios atskeliamos medžiagos dalys gali sužaloti netoli esančius asmenis ir jus.
 • Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumuliatorius gali užsidegti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
 • Neardykite akumuliatoriaus. Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
 • Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių. Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
 • Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais. Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.

Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Iškyla sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.