Bendrosios saugos nuorodos dirbantiems su elektriniais įrankiais

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateikiamus saugos įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas. Jei nepaisysite visų žemiau pateiktų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti arba su‌ža‌lo‌ti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavi‌mus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinau‌doti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitina‌mus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

 • Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įran‌kiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba su‌si‌kau‌pę garai gali užsidegti.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

 • Elektrinio įrankio maitinimo laido kištu‌kas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali‌ma modifi‌kuoti. Nenaudokite kištuko adapte‌rių su įžemin‌tais elektriniais įrankiais. Origi‌na‌lūs kištu‌kai, tiks‌liai tinkantys elek‌tros tinklo kiš‌tu‌ki‌niam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
 • Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa‌viršių, pvz., vamzdžių, šildy‌tuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri‌‌zika.
 • Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėg‌mės. Jei į elektrinį įrankį patenka van‌dens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Ne‌neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsi‌teptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de‌talės ar judančios prie‌tai‌so dalys. Pažeisti arba su‌si‌py‌nę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to‌kius ilginamuosius lai‌dus, kurie tinka ir lauko darbams. Naudo‌jant lauko darbams pritaikytus ilginamuo‌sius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
 • Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudo‌kite nuotėkio srovės saugi‌klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elek‌tros smūgio pavojus.

 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu. Ne‌dirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alko‌holio ar medika‌mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sun‌kių sužalojimų priežastimi.
 • Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis. Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, ne‌slys‌tan‌čius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., reko‌men‌duo‌jamas atitinkamai pagal naudo‌jamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
 • Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi‌tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumu‌liatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prie‌tai‌są įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalin‌kite re‌gu‌lia‌vi‌mo įrankius arba veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
 • Stenkitės, kad kūnas visada būtų nor‌ma‌lio‌je padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pu‌siau‌svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pu‌siaus‌vy‌rą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa‌cijose.
 • Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra‌bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu‌kančios dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrengi‌nius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenks‌mingas dulkių poveikis.
 • Dažnai naudodami įrankį ir gerai su juo susipažinę pernelyg neatsipalaiduokite ir nepradėkite nepaisyti įrankio saugos principų. Neatidus veiksmas gali sukelti sunkią traumą per sekundės dalį.

 • Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir sau‌giau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedu‌siu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami elektrinį įrankį, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir (arba) išimkite akumuliatorių, jeigu jis išimamas. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
 • Prižiūrėkite elektrinį įrankį ir priedus. Pa‌tikrinkite, ar besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku‌rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudo‌jant elektrinį įrankį, pažeistos ‌įrankio dalys turi būti sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsiti‌kimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
 • Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briau‌no‌mis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.
 • Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsi‌žvel‌kite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
 • Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų. Dėl slidžių rankenų ir suėmimo paviršių negalėsite saugiai išlaikyti ir suvaldyti įrankio netikėtose situacijose.

 • Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą kroviklį, iškyla gaisro pavojus.
 • Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių. Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.
 • Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis; venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdaryto akumuliatoriaus arba įrankio. Sugadinti arba perdaryti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai – sukelti gaisrą, sprogimą arba traumų pavojų.
 • Saugokite akumuliatorių ir įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros. Patekęs į ugnį arba aukštesnę nei 130 °C temperatūrą, jis gali sprogti.
 • Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumuliatoriaus arba įrankio temperatūroje, neatitinkančioje instrukcijose nurodyto temperatūros diapazono ribų. Netinkamai kraunant arba jeigu temperatūra neatitinka nurodyto diapazono ribų, gali sugesti akumuliatorius ir kilti gaisras.

 • Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.
 • Niekada neatlikite pažeisto akumuliatoriaus techninės priežiūros. Akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.